Wednesday, June 6, 2012

v1k0u6: future,
v1k0u6: unknown
v1k0u6: faithful
v1k0u6: strongly likely
v1k0u6: happy
v1k0u6: strong
v1k0u6: i don't know
v1k0u6: alive
v1k0u6: probably
v1k0u6: friends
v1k0u6: please
v1k0u6: maybe
v1k0u6: bitter
v1k0u6: i sure hope not
v1k0u6: loved
v1k0u6: lover
v1k0u6: probably not

No comments:

Post a Comment